Ota meihin yhteyttä info@hk-green.sk

Yksityisyys

1.1. Sopimuspuolet ovat sopineet, että ostaja, jos hän on luonnollinen henkilö, on velvollinen ilmoittamaan myyjälle nimen ja sukunimen, vakituisen asuinpaikan osoitteen, mukaan lukien postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

1.2. Ostaja tai asianomainen henkilö (jäljempänä "ostaja" tai "asianomainen") antaa henkilötietoja myyjälle vapaaehtoisesti täyttääkseen ostosopimuksesta johtuvat velvoitteensa ja kommunikoidakseen hänen kanssaan. Ilman niiden tarjoamista myyjä ei voi hoitaa sopimusta ostajan kanssa asianmukaisesti, joten sitä ei voida tehdä ostajan kanssa. Näiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on antaa veroasiakirja, sopimusta edeltävät suhteet, ostajan tunnistaminen, tilausvahvistus puhelimitse tai sähköpostitse, tavaroiden toimitus, rekisteröinti verkkokaupassa hk-green.sk, markkinointitoimien toteuttaminen , tietoa uutisista ja erikoistarjouksista.

1.3. Myyjä käsittelee kyseisten henkilöiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin heidän pyynnöstään tai. asianomaisen henkilön suostumus lain nro. ei. 18/2018 Yhteenveto NR SR. Vaikuttanut henkilö antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten, kun hän tilaa tuotteita hk-green.sk-verkkokaupan kautta, rekisteröityessään hk-green.sk-verkkokauppaan tai muulla sopivalla tavalla. Vaikuttanut henkilö suostuu tarkistamaan asianmukaisen ruudun ennen tilauksen lähettämistä tai rekisteröityessään verkkokauppaan hk-green.sk, että myyjä käsittelee ja tallentaa hänen henkilötietonsa nimi-, sukunimi-, sähköpostiosoitealueelle myyjän uutisiin ja osaketarjouksiin liittyvien tietojen lähettämiseen liittyvät toimet ja käsitellyt niitä markkinointitietojärjestelmässään. Ostaja myöntää myyjälle tämän suostumuksen määräajaksi, kunnes Ostajan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on täytetty.

1.4. Lähettämällä tilauksen myyjälle ostaja vakuuttaa rehellisesti antavansa suostumuksensa Art. § 11 kohta 1 lain nro 1 122/2013 Coll. Henkilötietojen suojasta, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä "ZnOOÚ"), jotta myyjä käsittelee ja tallentaa henkilötietojaan 1.1 kohdassa määritellyssä laajuudessa. 1.2 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin. Myyjä sitoutuu käsittelemään ja hävittämään Ostajan henkilötietoja Slovakian tasavallan voimassa olevien lakien mukaisesti. Käsittelyn tarkoituksen täyttämisen jälkeen Myyjä varmistaa välittömästi Ostajan henkilötietojen hävittämisen Art. § 17 kohta 1 ZnOOÚ. Ostaja voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa kirjallisesti. Suostumus vanhenee kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja on peruuttanut suostumuksensa myyjälle.

1.5. Ostajalla on oikeus ja mahdollisuus päivittää henkilötietoja suoraan online -tilassa verkkokaupan verkkosivustolla, asiakasosiossa, heti kirjautumisen jälkeen.

1.6. Myyjä vakuuttaa, että Art. § 6 kohta 2 kirjainta c) ZnOOÚ kerää henkilötietoja yksinomaan kohdassa 1.2 mainittuun tarkoitukseen. nämä yleiset ehdot.

1.7. Myyjä vakuuttaa, että Art. § 6 kohta 2 kirjainta e) ZnOOÚ varmistaa, että henkilötietoja käsitellään ja käytetään yksinomaan tavalla, joka on tarkoituksenmukainen niiden keräämistä varten.

1.8. Myyjä vakuuttaa, että 6 §. 2 kirjainta i) ZnOOÚ käsittelee henkilötietoja hyvän moraalin mukaisesti ja toimii tavalla, joka ei ole ristiriidassa ZnOOÚ: n tai muiden yleisesti sitovien lakisääteisten määräysten kanssa tai kiertä niitä.

1.9. Ostajalla on oikeus pyytää myyjältä kirjallinen pyyntö

 • vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei
 • yleisesti ymmärrettävässä muodossa tiedot henkilötietojen käsittelystä tietojärjestelmässä, jos

a) myyjän ja tämän edustajan, jos tämä on nimetty, tunnistetiedot,

b) välittäjän henkilöllisyys; tämä ei päde, jos myyjä ei toimi ZnOOÚ §: n 8 mukaisesti henkilötietoja hankkiessaan,

c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus,

d) luettelo henkilötiedoista tai henkilötietojen laajuus 10 §: n 1 momentin mukaisesti 4, ensimmäinen virke ZnOOÚ a

e) lisätiedot, jotka, ottaen huomioon kaikki henkilötietojen käsittelyn olosuhteet ja olosuhteet, ovat välttämättömiä ostajalle taatakseen hänen oikeutensa ja laillisesti suojatut etunsa, erityisesti: - ohjeet vapaaehtoisuudesta tai velvollisuus toimittaa pyydetyt henkilötiedot tiedot; jos myyjä saa ostajan henkilötiedot ZnOOÚ: n 11 §: n mukaisen ostajan suostumuksen perusteella, hänen on myös ilmoitettava suostumuksen voimassaoloaika ja jos ostajan velvollisuus antaa henkilötietoja johtuu suoraan täytäntöönpanokelpoisesta oikeudellisesti sitovasta toimenpiteestä Euroopan unioni, kansainvälinen sopimus, joka sitoo Slovakian tasavaltaa, tai, myyjä ilmoittaa ostajalle oikeusperustan, joka asettaa tämän velvollisuuden hänelle, ja ilmoittaa hänelle seurauksista, jotka aiheutuvat henkilötietojen luovuttamisesta,

 • vastaanottajien ympyrä, jos on odotettavissa tai ilmeistä, että henkilötietoja luovutetaan heidän saatavilleen
 • kolmansille osapuolille, jos on odotettavissa tai ilmeistä, että heille toimitetaan henkilötietoja
 • luovutusmuoto, jos henkilötietoja halutaan luovuttaa
 • kolmas maa, jossa henkilötietojen siirtämistä kyseisiin maihin suunnitellaan tai todennäköisesti toteutetaan

1.10. Tehdessään 1.14 kohdan mukaisen päätöksen. ostajalla on oikeus tutustua toimintojen käsittely- ja arviointimenettelyyn:

 1. yleisesti ymmärrettävässä muodossa tarkat tiedot lähteestä, josta se on saanut henkilötietonsa käsiteltäväksi
 2. luettelo hänen henkilötiedoistaan, joita käsitellään yleisesti ymmärrettävässä muodossa
 3. korjata tai hävittää käsiteltävät väärät, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötietosi
 4. hänen henkilötietojensa tuhoaminen, joiden käsittelyn tarkoitus on päättynyt; Jos henkilötietoja sisältäviä virallisia asiakirjoja käsitellään, se voi pyytää niiden palauttamista
 5. hänen henkilötietojensa poistaminen, joita käsitellään, jos on tapahtunut lainvastaisuus
 6. hänen henkilötietojensa estäminen suostumuksen peruuttamisen vuoksi ennen sen voimassaolon päättymistä, jos myyjä käsittelee henkilötietoja ostajan suostumuksen perusteella

1.11. Ostajan oikeus kohdan 1.10 mukaisesti. 3 ja 4 kohtaa voidaan rajoittaa vain, jos tällainen rajoitus johtuu erityisestä laista tai sen soveltaminen loukkaa ostajan suojaa tai loukkaa muiden oikeuksia ja vapauksia.

1.12. Ostajalla on oikeus vastustaa myyjää ilmaisen kirjallisen pyynnön perusteella

 1. hänen henkilötietojensa käsittely, jonka hän olettaa käsiteltävän tai käsitellään suoramarkkinointia varten ilman hänen suostumustaan, ja pyytää niiden tuhoamista
 2. ostajan arvonimen, nimen, sukunimen ja osoitteen käyttö suoramarkkinointiin postijärjestelmässä tai ostajan nimen, nimen, sukunimen ja osoitteen antaminen suoramarkkinointia varten.

1.13. Ostajalla on kirjallisen pyynnön perusteella tai henkilökohtaisesti, jos asiaa ei voida lykätä, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa henkilötietojen käsittelyä vastaan 10 §: n mukaisissa tapauksissa. 3 kirjainta a), e), f) tai g) ZnOOÚ ilmaisemalla oikeutetut syyt tai toimittamalla todisteita luvattomasta puuttumisesta sen oikeuksiin ja laillisesti suojattuihin etuihin, joita tällainen henkilötietojen käsittely vahingoittaa tai voi tietyssä tapauksessa vahingoittaa; jos tämä ei ole laillisista syistä estetty ja osoitetaan, että ostajan vastalause on perusteltu, myyjä on velvollinen estämään ja tuhoamaan henkilötiedot, joiden käsittelyä ostaja vastusti, ilman aiheetonta viivytystä heti kun olosuhteet sen sallivat.

1.14. Jos asiaa ei voida siirtää, kirjallisesta pyynnöstä tai henkilökohtaisesti ostajalla on oikeus vastustaa myyjää milloin tahansa ja olla alistumatta myyjän päätökseen, jolla olisi oikeusvaikutuksia tai merkittäviä vaikutuksia, jos tällainen päätös myönnetty yksinomaan hänen henkilötietojensa automaattisen käsittelyn perusteella. Ostajalla on oikeus pyytää myyjää tarkistamaan annettu päätös muulla kuin automatisoidulla käsittelymuodolla, kun taas myyjän on noudatettava ostajan pyyntöä, jotta ratkaiseva rooli päätöksen tarkistamisessa on valtuutettu henkilö; myyjä ilmoittaa ostajalle tarkastusmenetelmästä ja havainnon tuloksesta kohdan 1.21 mukaisesti. Ostajalla ei ole tätä oikeutta vain, jos siitä säädetään erityislaissa, jossa säädetään toimenpiteistä ostajan oikeutettujen etujen turvaamiseksi, tai jos myyjä ennen sopimussuhteita tai sopimussuhteiden aikana teki päätöksen noudattaa ostajan pyynnöstä tai jos myyjä on sopimuksessa toteuttanut muita asianmukaisia toimenpiteitä ostajan oikeutettujen etujen turvaamiseksi.

1.15. Jos ostaja käyttää oikeuttaan

 1. kirjallisesti ja hänen hakemuksensa sisällöstä seuraa, että hän käyttää oikeuttaan, hakemuksen katsotaan jätetyn tämän lain mukaisesti; sähköpostitse tai ostaja toimittaa pyynnön kirjallisesti viimeistään kolmen päivän kuluessa sen lähettämisestä
 2. henkilökohtaisesti suullisesti pöytäkirjaan, josta on käytävä ilmi, kuka käytti oikeuttaan, mitä hän vaatii ja milloin ja kuka teki tietueen, hänen allekirjoituksensa ja ostajan allekirjoituksen; Myyjä on velvollinen luovuttamaan kopion tietueesta ostajalle
 3. välittäjän kanssa tämän kohdan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, tämän on toimitettava tämä pyyntö tai rekisteröinti myyjälle ilman aiheetonta viivytystä.

1.16. Jos ostaja epäilee, että hänen henkilötietojaan käsitellään perusteettomasti, hän voi tehdä Slovakian tasavallan henkilötietojen suojavirastolle ehdotuksen henkilötietojen suojaa koskevan menettelyn aloittamisesta.

1.17. Jos ostaja ei ole täysin oikeustoimikelpoinen, hänen oikeuksiaan voi käyttää laillinen edustaja.

1.18. Jos ostaja ei ole elossa, hänen läheiset henkilöt voivat käyttää tämän lain mukaisia oikeuksiaan.

1.19. Ostajan pyyntö 1.9., 1.10. 1 /, 3 /6 ja kohta 1.12. 1.14 asti. myyjän varustama maksutta.

1.20. Ostajan pyyntö kohdan 1.10 mukaisesti. 2 / on myyjän maksuton, lukuun ottamatta maksua, joka ei saa olla suurempi kuin tarkoituksellisesti aiheutuneet materiaalikustannukset, jotka liittyvät kopioiden tekemiseen, teknisten välineiden toimittamiseen ja tietojen lähettämiseen ostajalle, ellei erityislaissa toisin säädetä .

1.21. Myyjä on velvollinen käsittelemään Ostajan kirjallisen pyynnön kappaleiden 1.19 mukaisesti. ja 1.20. viimeistään 30 päivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

1.22. Ostajan oikeuksien rajoittaminen kohdan 1.11 mukaisesti. myyjän on ilmoitettava asiasta ostajalle ja Slovakian tasavallan henkilötietojen suojavirastolle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä.

1.23. Myyjä vakuuttaa, että Art. § 15 kohta 1 kirjain b) ZnOOÚ käsittelee ostajan henkilötietoja kohdassa 1.2 määriteltyihin tarkoituksiin. nämä ehdot seuraavien välittäjien kautta: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Tilauksen tai rekisteröinnin lähettämisen jälkeen ostaja voi saada raportteja myyjän tarjouksista, tarjouksista ja palveluista. Asiakas voi peruuttaa lähetyksen milloin tahansa kirjauduttuaan asiakaskeskukseen osiossa "Oma tili" ja alaotsikossa "Oma uutiskirje".
 2. Valitsemalla valintaruudun ennen tilauksen lähettämistä ostaja osoittaa, että hän on lukenut nämä yleiset käyttöehdot, ymmärtänyt täysin niiden sisällön ja hyväksyy ne.
 3. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä ostoehtoja. Velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti yleisten ostosehtojen muutoksesta kirjallisesti asettamalla se verkkosivulle https://hk-green.cz.
 4. Siviililain asiaa koskevat säännökset, laki nro. 22/2004 Coll. Sähköisestä kaupankäynnistä ja lain nro. 128/2002 Coll. Sisämarkkinoiden valtiollisesta valvonnasta kuluttajansuoja -asioissa ja tiettyjen säädösten muuttamisesta sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro. 284/2002 Coll., Sellaisena kuin se on muutettuna, ja laki n: o 102/2014 Coll. Kuluttajansuojasta etämyynnissä.
 5. Kaikki Bitcoinin hinnat muunnetaan euroista hinnasta BitPay -kumppanimme tarjoaman Bitcoin Best Bid (BBB) ​​-kurssin mukaan. Kaikkiin Bitcoin -tapahtumiin liittyy lasku, joka on voimassa 15 minuuttia. Jos maksua ei suoriteta annetun rajan sisällä, on tarpeen luoda uusi lasku. Peruutetut tilaukset: Peruutetut tilaukset voivat saada euron hyvityksen. Hyvitys maksetaan kokonaisuudessaan tilauksen arvona euroina ostajan pyynnöstä pankkitilille. Palautetut tilaukset: Palautetuilla tilauksilla on oikeus saada rahat takaisin euroina ostajan pankkitilille. Maksuhäiriöt: Jos jokin seuraavista Bitcoin -maksutilanteista ilmenee, asiakaspalvelumme yrittää ottaa sinuun yhteyttä tilanteen ratkaisemiseksi. Yli maksettu tilaus: Yli maksettu tilaus hyväksytään ja kaikki vaaditun summan ylittävät varat palautetaan ostajalle. Riittämättömästi maksettu tilaus: Tilaus peruutetaan ja maksu palautetaan ostajalle. Maksuviivästys: Tilaus peruutetaan ja maksu palautetaan ostajalle. Jos Lucullus sro tai BitPay eivät pysty varmistamaan Bitcoin -tapahtuman laillisuutta, tilaus peruutetaan.
 6. Nämä yleiset ehdot tulevat voimaan ostajaa vastaan tekemällä ostosopimus

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

 1. Jotta voimme täyttää tarpeesi, toiveesi ja näin ollen voidaksemme täyttää ne ideoidesi ja odotustesi mukaisesti, meidän on siksi tiedettävä henkilötietosi. Käytämme sitten kerättyjä tietoja tukemaan ja syventämään parhaita mahdollisia suhteita sinun ja yrityksemme Lucullus sro: n välillä Jotta voimme onnistua toteuttamaan aikomuksemme parhaamme mukaan, tarvitsemme suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn.
 2. Yritämme saada nämä tiedot sinulta, kun teemme tilauksen verkkosivustollamme. Olet automaattisesti rekisteröitynyt järjestelmäämme. Meillä on nimesi, sukunimesi, laskutus- ja toimitusosoitteesi, puhelin- ja sähköpostiosoitteesi. Lucullus sro noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yleisiä liiketoimintaedellytyksiä koko prosessin ajan.

Miksi tarvitsemme täällä tietoja?

 1. Henkilötietoja käytetään pääasiassa tilauksesi sähköiseen käsittelyyn, tavaroiden oikeaan toimittamiseen tilauksestasi sekä sinulta saamiemme maksujen vastaanottamiseen, suorittamiseen ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä viestintään kanssasi Tilaus. Nämä tehtävät ovat erittäin tärkeä ja erottamaton osa työtämme.
 2. Yrityksemme Lucullus sro: n markkinointitarkoituksiin käytetään myös henkilötietojasi sekä erilaisten tilastojen luomiseen, jotka kuitenkin kootaan vain yrityksemme sisäisiin tarkoituksiin. Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta alihankkijoita ja välittäjiä, vaan vain niitä tietoja, jotka edistävät tilauksesi ja sen myöhempää toimitusta. Lucullus sro on sitoutunut tähän.

Miten henkilötietojen muuttaminen, päivittäminen ja poistaminen?

 1. Asiakkaamme voivat muokata henkilötietojaan milloin tahansa kirjautuneena tililleen tai kirjallisen pyynnön muodossa, joka on lähetettävä sähköpostiosoitteeseemme info@hk-green.cz. Tämän toimenpiteen jälkeen henkilötietosi poistetaan myöhemmin Lucullus sro -yhtiön tietokannasta, joka ei enää käsittele niitä.
 2. Jos et enää halua saada uutiskirjettä yritykseltämme Lucullus sro sähköpostitse, voit peruuttaa tilauksen maksutta napsauttamalla uutiskirjeen alaosassa olevaa "peruuta tilaus" -painiketta.

Mitä evästeet ovat ja mitä ne tarkoittavat meille?

 1. ookie on lyhyt tekstitiedosto, jonka vieraileva verkkosivu lähettää selaimeen. Yritys Lucullus sro käyttää näitä ns Evästeet, jotka parantavat ja yksinkertaistavat vierailustasi verkkosivustollamme https://hk-green.cz. Yrityksemme ei käytä niitä henkilötietojesi tallentamiseen, emmekä jaa niitä kolmannelle osapuolelle.
 2. Evästeiden avulla saamme tietoja, kuten sivustollamme käyntien lukumäärä, asiakkaiden kokonaismäärä, joten tällä tavalla saamme selville, millaisia tuotteita ostat Internetistä, ja voimme sitten tarjota sinulle tuotteesi alennuksella hinta esim Uutiskirjeen käyttäminen.
 3. Evästeiden on oltava käytössä selaimessasi verkko -ostoksia varten.